Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Vans Weird Waves season 2 – Baltic Kooks Magazine

Hosted by Dylan Graves.


At the beginning of 2019, the incredibly talented surfer, Mr. Dylan Graves, together with director Dave Malcolm and lack of help of his sponsor, Vans Shoes created a very original series of films dedicated to special exploration and eccentric places with waves to surf with simple and eloquent name Weird Waves . Thanks to Dylan’s charisma and sharp wit and Dave excellent shots, this series is even more unique and has been recognized and awarded at festivals and by many of the best surf magazines.

Na początku 2019 roku niesamowicie utalentowany surfer, Pan Dylan Graves razem z reżyserem Davem Malcolmem oraz z pomocą swojego sponsora, marki Vans, stworzyli bardzo oryginalną serię filmów, poświęconą eksplorowaniu niekonwencjonalnych i ekscentrycznych miejsc z falami do surfowania, o prostej i wymownej nazwie Dziwne Fale (Weird Waves). Dzięki charyzmie i ciętemu dowcipowi Dylana oraz doskonałym ujęciom Dava, seria ta jest jeszcze bardziej wyjątkowa i została doceniona i nagrodzona na festiwalach i przez wiele, najlepszych magazynów surfingowych.

What I’m most hyped on with all the “Weird Waves” episodes is the community aspect—it’s surfing without the bullshit, I guess. There’s a lot of positivity and camaraderie, people just amping and lifting the session.

To co mnie najbardziej jara we wszystkich odcinkach „Weird Waves” to aspekt społecznościowy – uważam, że to surfowanie bez pierdolenia. Czuć dużo pozytywnych wibracji i koleżeństwo, ludzie tylko wzmacniają i podnoszą sesję.

Dylan Graves

What caught my attention in this production are the people whose creators meet on their journey. They are blood and bone surfers, and they are not professionals, they practice surfing with pure passion, amateur, and even often are total kooks, but that is not important. They are equal to Dylan. He respects them and you can see that he doesn’t do it for the needs of the movie, that he is a sincere, communicative, friendly guy. I think I value it the most in this twisted show.

To co zwróciło moją uwagę w tej produkcji to ludzie, których twórcy spotykają na swojej drodze. Są surferami z krwi i kości, a jednak nie są profesjonalistami, uprawiają surfing z czystej pasji,amatorsko, a nawet często są totalnymi kooksami, surflamusami ale to nie jest ważne. Dla Dylana są mu równi. Szanuje ich i widać, że nie robi tego na potrzeby programu, że jest szczerym, komunikatywnym, przyjacielskim facetem. Chyba najbardziej to cenię w tym pokręconym szoł.

In the first season of this series Graves, started hisadventure by exploring the waves with the local boys on the Great Lakes. His ass got a little cold there, as well as in the Baltic, the best waves appears in autumn and winter. It was very much like surfing in our yard. The next two episodes were his crazy journey following the spirit of aloha in the midwestern states in search of river waves. During this trip, he meets the surfing legend Gerry Lopez and his son Alex and together they set off against the river current. In the last two episodes of the first season, the creators are going to Europe in search of strange waves in turn, on the muddy Severn River in Epney in the British Isles, which cover kilometers and sometimes it is worth catching up with them by car. Then they set off to Germany, to Munich for the iconic river Eisbach spot.

W pierwszym sezonie Graves swoją przygodę zaczyna od ekspolorowania z lokalnymi chłopakami fal na jeziorach Great Lakes. Trochę mu tam dupa zmarzła bo jak i na Bałtyku najlepsze fale występują jesienią i zimą. Bardzo to przypominało surfing na naszym podwórku. Kolejne dwa epizody to jego szalona wyprawa za duchem aloha na środkowy zachód stanów w poszukiwaniu rzecznych fal. Podczas tej wyprawy, spotyka legendę surfingu Gerrego Lopeza i jego syna Alexa i razem ruszają na przeciw rzecznemu nurtowi. W ostatnich dwóch odcinkach pierwszego sezonu, twórcy wybierają się do Europy w poszukiwaniu dziwnych fal kolejno, na mulistej rzece Severn River w Epney na Wyspach Brytyjskich, które pokonują kilometry i czasami warto je dogonić samochodem. Po czym ruszają do Niemiec, do Monachium na kultowy już rzeczny spot Eisbach.

Alaska, River Surfing, Turnagain Arm, Tidal Bore, Weird Waves


At the beginning of January this year, the second season of this fucking series premiered. And the guys comes out both guns blazing. The first one was Alaska and the wave arising from the detachable fragments of glaciers falling into the water.
In the second episode of this season to Lagos in Nigeria Dylan took his good friend and amazing surfer, ugly Dane Gudauskas. I respect him very much but reminds me of an actor from the movies from the 80s and 90s, whose name I can’t remember. Może ktoś zna? To the point, the guys set off to surf together with the local community, while discovering probably the last bastion of non-commercial surfing at a high-level.
The third episode takes us to beautiful Portugal that we would see how it can be used, created perfectly unconsciously by the „human”, a long perfectly even wave. Yes, no crap, between Barreiro and Lisbon there is a passenger ferry that generates one of the prettiest waves you have seen.

Alaska, Glacier Surfing, Glacier Waves, Kenai Peninsula, Weird Waves
Alaska, Glacier Surfing, Glacier Waves, Kenai Peninsula, Weird Waves

Na początku stycznia tego roku, premierę miał 2 sezon tej pojebanej serii. I chłopaki zajebali od razu z grubej rury. Na pierwszy ogień poszła Alaska i fala powstająca w wyniku odrywających się fragmentów lodowców wpadających do wody.
W drugim odcinku tego sezonu do Lagos w
Nigerii Dylan zabiera swojego dobrego przyjaciela i niesamowitego surfera, brzydkiego Dana Gudauskasa. Szanuję Dana bardzo ale przypomina mi aktora z filmów z lat 80 i 90, którego nazwiska nie mogę sobie przypomnieć. Może ktoś kojarzy? Do rzeczy, chłopaki ruszają by posurfować wspólnie z lokalną społecznością odkrywając przy tym chyba ostatni bastion niekomercyjnego surfingu na turbowysokim poziomie.
Trzeci odcinek zabiera nas do pięknej
Portugalii by zobaczyć jak można wykorzystać wykreowaną zupełnie nieświadomie przez „człowieka” długą idealnie równą falę. Tak, bez kitu, między miejscowościami Barreiro, a Lizboną pływa osobowy prom, który generuje jedną z najładniejszych fal jaką widziałeś.

In a word, Weird Waves is a masterpiece. Great shots, waves, ideas, good music and humor. Surfing is supposedly important in this series, but it is really just a background for the whole story. In my opinion, one of the most interesting, surfing production, that has been created recently.
I’m very curious if the Baltic Sea fulfills the requirements to be at Weird Waves? If yes maybe Dylan would like to visit us in the fall to catch a few waves on Górki, Harbour or Chałupy? Ask!.

Jednym słowem, Weird Waves to arcydzieło.
Świetne ujęcia, fale, pomysły, dobra muzyka i humor.
Surfing jest niby ważny w tym serialu, ale tak naprawdę jest tylko tłem dla całej historii. Jak dla mnie jedna z najciekawszych surf produkcji jaka ostatnio powstała.

Jestem bardzo ciekaw, czy Bałtyk spełnia warunki na swoją bytność w Weird Waves i czy Dylan nie ma ochoty nas odwiedzić jesienią, by złapać kilka fal na Górkach, w Porcie czy w Chałupach.
Zapytajmy!

Dodaj komentarz