interview with Maja from Aloha Sun Stick

Nie znam się na kosmetykach ale cenię sobie dobre pomysły i powstające z tego świetne projekty. Spędzam dużo czasu w wodzie w słoneczne i pochmurne dni, zarówno szkoląc jak i samemu łapiąc fale. Moja twarz jest ogorzała i pomarszczona trochę od surfa, trochę od pracy w reklamie 😉 Jakoś nie do pary mi z kremami i mazidłami ale mój dobry kolega z Australii, Sean kiedyś powiedział mi, że rak bardzo lubi skórę surferów. Coś w tym chyba jest. Wziąłem to sobie do serca. Dlaczego ten projekt mnie zainteresował? Bo tworzą go szczerzy, fajni ludzie. Bo powstał z pasji. Bo klimat się ociepla i to jest kurwa fakt. Bo jest wegański i naturalny i bez cierpienia zwierzaków. Bo nie zatruwa środowiska. Bo powstał na rejonie w fajnym opakowaniu. Jeśli Cię to jeszcze nie przekonało, to może zrobi to Maja, która jest odpowiedzialna za Aloha Sun Stick.

I don’t know much about cosmetics but I appreciate good ideas and great projects that result from it. I spend a lot of time in the water on sunny and cloudy days, teaching as well as catching waves by yourself. My face is sunburnt and wrinkled a little bit from surf, a little bit from advertising work;) Somehow I don’t like creams and liniments but my good friend from Australia, Sean once told me that cancer really likes surfers’ skin. I think there’s something to it. I took it to heart. Why am I interested in this project? Because it is made up of honest, cool people. Because was made of passion. Because the climate is getting warmer and that’s a fucking fact. Because it is vegan and natural and without animals suffering. Because it doesn’t poison the environment. Because it was created in Europe and comes in a nice package. If it hasn’t convinced you yet, maybe Maja, who is responsible for Aloha Sun Stick, will do it.

Cześć, chciałbym, żebyś się przedstawiła i opowiedziała parę słów o sobie na wstępie.

Hi, I would like you to introduce yourself and tell a few words about yourself at the beginning.

Cześć, po pierwsze dzięki wielkie za zaproszenie! Nazywam się Maja Swinder-Haładus, pochodzę ze Śląska, ale miałam to szczęście, że już jako dziecko rodzice pokazali mi windsurfing i narty, więc stosunkowo szybko zaczęłam szkolić w Jastarni, pod skrzydłami katowickiej firmy Szkoła Zdrowia. Dzięki temu praktycznie przez całe liceum i studia mogłam spędzać lato nad morzem a zimę w górach! Od kilku lat pracuję w branży zdrowotnej, rozwijam agencję turystyki medycznej na Śląsku. Mimo to moją największą pasją jest sport i najlepiej czuję się blisko natury – dlatego postanowiłam trochę przeorganizować słynny balans i zbliżyć się zarówno działaniem zawodowym jak i prywatnym krok bliżej w stronę “plaży”;)

Hi, first of all thanks a lot for the invitation! My name is Maja Swinder-Haładus, I 'm from Silesia, but I was lucky that as a child my parents showed me windsurfing and skiing, so I started training relatively quickly in Jastarnia, under the wings of the Katowice company: School of Health. Thanks to this, I was able to spend summer at the seaside and winter in the mountains during the entire high school and college time! I have been working in the health industry for several years, developing a medical tourism agency in Silesia. Despite this, my biggest passion is sport and I feel close to nature the best – that’s why I decided to reorganize the balance a bit and get closer to both professional and private activities a step closer to the „beach”;)

Czym jest Aloha Sun Stick? Kto jest w to zaangażowany? Skąd pomysł na taki produkt?

What is the Aloha Sun Stick? Who is involved in this? Where did the idea for such a product come from?

Muszę zacząć od początku – trzy lata temu razem z Bartkiem (obecnie moim mężem) i jego siostrą Martyną, przypadkiem, za granicą, natknęliśmy się na fantastyczny produkt – kolorowy sztyft przeciwsłoneczny. Ratował życie, bo faktycznie nie spływał z twarzy do oczu jak klasyczne kremy i chronił przed słońcem. Ponieważ Bartek mieszkał wtedy w Australii, gdzie sztyft był produkowany, postanowiliśmy sprowadzić go do Polski, żeby podzielić się z gronem uprawiającym sporty wodne. Tak rozpoczęła się nasza przygoda z Sun Zapperem. Został dobrze przyjęty, jednak po zmianie polskich przepisów okazało się, że australijska dokumentacja kosmetyczna nie odpowiada unijnym wymogom i nie możemy nadal go sprzedawać. Był to bodziec dla nas, by wdrożyć w życie pomysł, który chodził nam po głowie już wcześniej – zacząć tworzyć własny produkt przeciwsłoneczny – skuteczny, wodoodporny, z dobrym składem i w opakowaniu bez plastiku. Nie ukrywam, że trochę to zajęło – wybór laboratorium i technologów do współpracy, poszukiwanie alternatywy dla plastikowego opakowania przy zachowaniu wygodnej formy sztyftu. Ale udało się! Tak powstał Aloha Sun Stick – produkt przeciwsłoneczny do twarzy w papierowym opakowaniu, dedykowany surferom! 

I have to start from the beginning – three years ago, together with Bartek (now my husband) and his sister Martyna, by accident, abroad, we have discovered a fantastic product – a colorful sun stick. He saved our life because he did not flow from face to eye like classic sunscreens and protected well from the sun. Bartek lived in Australia at that time, where the stick was produced, we decided to bring it to Poland to share with a group of friends practicing water sports. This is how our adventure with Sun Zapper began.
It was well received, but after the change of Polish regulations, it turned out that the Australian cosmetic documentation does not meet EU requirements and we cannot continue to sell it.
It was an incentive for us to implement the idea that we had in mind before – to start creating our own sunscreen product – effective, waterproof, with good ingredients and in a plastic-free packaging.
I must admit that it took a while – choosing a laboratory and technologists to cooperate, looking for an alternative to plastic packaging while maintaining a convenient stick form. But it worked! This is how the Aloha Sun Stick was created – a face sunscreen product in paper packaging, dedicated to surfers!

Niektóre sztyfty/kremy UV mają negatywny wpływ na florę i faunę morską, jak to jest z waszym produktem?

Some UV sticks / creams have a negative effect on marine flora and fauna, how is it with your product?

To prawda, choć niestety ten temat nagłaśniany jest dopiero od niedawna. Chemiczne filtry UV mogą trwale uszkadzać koralowce – wystarczy stężenie równe kropli popularnego składnika filtrów – oxybenzone – na objętość wody równą 6,5 basenom olimpijskim, żeby wyrządzić szkodę. Narażone są też inne stworzenia żyjące w wodzie – algi, małże, ryby. Staraliśmy się wyeliminować wszystko, co do tej pory zostało uznane za potencjalnie szkodliwe – filtry chemiczne, nano-cząsteczki (filtry mineralne mogą występować w dwóch wielkościach molekuł – nano i mikro), parabeny, BHT. Aloha Sun Stick Składa się w 94% z naturalnych składników. Pozostałe 6% także jest przebadanych i bezpiecznych dla skóry i raf  – dla przykładu wraz z technologiem wybraliśmy syntetyczną, ale bardziej stabilną formę witaminy E. 

This is true, but unfortunately this topic has only been publicized recently. Chemical UV filters can permanently damage corals – a concentration equal to a drop of the popular filter component – oxybenzone – for a volume of water equal to 6.5 Olympic pools is sufficient to cause damage. Other creatures living in the water are also exposed – algae, mussels, fish. We have tried to eliminate everything that has been considered potentially harmful so far – chemical filters, nano-particles (mineral filters can exist in two sizes of molecules – nano and micro), parabens, BHT. Aloha Sun Stick it’s 94% natural ingredients. The remaining 6% are also tested and safe for skin and reefs – for example, together with a technologist we chose a synthetic, but more stable form of vitamin E.

Z czego to jest zrobione? Czy wszystko jest produkowane w Polsce, czy coś dopływa do was ropotwórczym kontenerowcem z Dalekiego Wschodu?

What is it made of? Is everything produced in Poland or is something coming to you by a polluting container ship from the Far East?

Aloha Sun Stick jest produkowany w Polsce. Surowce kosmetyczne też pochodzą w dużej mierze z Polski, kilka musiało dotrzeć z ościennych państw europejskich. Tutaj powstała receptura i prowadzone były badania. Większym wyzwaniem była dla nas jednak kwestia opakowania – Postawiliśmy na papier i długo poszukiwaliśmy lokalnej firmy, która zgodzi się wyprodukować dla nas małą serię takich wypychanych od dołu tubek. Rozmawialiśmy nawet z fabryką produkującą papier toaletowy – myślałam, że wewnętrzne rolki mogą stać się bazą wyjściową do modyfikacji. 😉 Niestety proces przygotowywania produkcji dla zupełnie nowego produktu jest bardzo kosztowny i długotrwały – wraz z jednym z naszych polskich partnerów nadal nad nim pracujemy. W związku z tym, dla pierwszej partii zdecydowaliśmy się zamówić je w Chinach, gdzie nakład nie był problemem, a technologia do wytwarzania takich tubek do celów kosmetycznych istniała już od jakiegoś czasu. Paradoksem jest to, że takie papierowe opakowanie jest około 15 razy droższe od plastikowego odpowiednika! Dodatkowo zadbaliśmy o to, by papier użyty do stworzenia tubki posiadał certyfikat SGS i FSC – dzięki temu mamy pewność, że był pozyskany w zrównoważony sposób. 

Aloha Sun Stick is produced in Poland. Cosmetic raw materials also come largely from Poland, several had to arrive from neighboring European countries. A recipe was created in Poland and research was also done here. Packaging was the biggest challenge for us. We decided on paper and long looked for a local company that would agree to produce for us a small series of such tubes pushed from below. We even talked to the toilet paper factory – I thought that internal rollers could become the starting base for modification. 😉 Unfortunately, the process of preparing production for a completely new product is very expensive and long-lasting – together with one of our Polish partners we are still working on it. Therefore, for the first batch, we decided to order them from China, where a small amount was not a problem, and the technology for making such tubes for cosmetic purposes has already existed for some time. The paradox is that such paper packaging is about 15 times more expensive than a plastic replacement! In addition, we made sure that the paper used to create the tube was SGS and FSC certified – so we can be sure that it was obtained in a sustainable manner. 

Nikt nam za to nie płaci więc śmiało możesz wyrazić tutaj swoją opinię, które z konkurencyjnych produktów Dużych i małych firm są gorsze i dlaczego.

Nobody pays us for it, so you can confidently express your opinion here, which of the competing products of Big and Small Companies are worse and why.

To bardzo subiektywne pytanie, każdy ocenia kosmetyk pod innym kątem – konsystencji, skuteczności działania, składu. Nie chciałabym też publicznie wydawać opinii na temat “konkurencji” – to nie przystoi w świecie surf&peace&love 😉  Z mojej strony mocno zachęcam do czytania składów, bo niestety przekaz marketingowy często nie oddaje ich zawartości. Dla życia morskiego za najbezpieczniejsze uznawane są dwa mineralne filtry UV –  tlenek cynku (zinc oxide) i dwutlenek tytanu (titanium dioxide), które nie powinny być w formie cząsteczek nano. Warto wybierać kosmetyki przeciwsłoneczne z tymi składnikami i zwrócić uwagę, czy kosmetyk chroni zarówno przed UVB jak i UVA.

This is a very subjective question, everyone assesses the cosmetic from a different angle – consistency, effectiveness and composition. I would not like to publicly issue opinions on „competition” – this is not fitting in the world of surf & peace & love;) For my part, I strongly encourage you to read the compositions, because unfortunately the marketing message often does not reflect their content. For mineral life, two mineral UV filters are considered the safest – zinc oxide and titanium dioxide, which should not be in the form of nano particles. It is worth choosing sunscreen cosmetics with these ingredients and pay attention to whether the cosmetic protects against both UVB and UVA.

Serferzy z ciepłych krajów biegają po plaży wymazani na twarzach takimi filtrami już od lat. W Polsce jest to jednak mało popularny produkt. Powiedz po co dokładnie się to stosuje, czy to ma sens u nas? Czy to ma jakiś pośredni lub bezpośredni wpływ na raka skóry? Inne choroby? Przed czym chroni?

Surfers from warm countries have been running around the beach with their filters erased on their faces for years. In Poland, it is still not very popular product. Tell me exactly what it is used for, does it make sense here? Does it have any direct or indirect effect on skin cancer? Other diseases? What does it protect against?

Kultura surferska w Polsce ma krótszą historię niż np. w Australii czy Stanach, dlatego podejście do ochrony przeciwsłonecznej podczas uprawiania sportów wodnych też ewoluuje. Różnica między takim sztyftem jak nasz, a klasycznym filtrem tkwi przede wszystkim w konsystencji i utrzymywaniu się na twarzy podczas pływania – a jak wiemy, fale potrafią człowieka dobrze wytarmosić;) Filtr mineralny o gęstej konsystencji mocno się trzyma, a kolor pomaga nam ocenić, w których miejscach ochrona się starła i należy ją ponownie nałożyć. Dodatkowo sztyft jest poręczny i wygodny w użytkowaniu – można mieć zapiaszczone czy mokre dłonie, i nie przeszkadza to w szybkim nałożeniu warstwy. W Polsce latem słońce świeci mocno, a woda dodatkowo odbija promienie. Mało kto wie, że UVA to promieniowanie słoneczne, które oddziałuje na nas też w pochmurny dzień. Zdecydowanie warto zadbać o odpowiednią ochronę delikatnej skóry na twarzy, tym samym zapobiegając rozwojowi nowotworów skóry, fotostarzeniu, plamom pigmentowymi, oparzeniom czy zmarszczkom;)

The surf culture in Poland has a shorter history than e.g. in Australia or the United States, which is why the approach to sun protection while practicing water sports is also evolving. The difference between a stick like ours and a classic filter lies primarily in the consistency and persistence on the face when swimming – and as we know, the waves can feed a person well;) A mineral filter with a dense consistency holds firmly, and the color helps us assess, in which places the protection has worn off and should be reapplied. In addition, the stick is handy and comfortable to use – you can have sanded or wet hands, and this does not interfere with the quick application of the layer. In Poland, the sun shines strongly in summer and the water also reflects the rays. Few people know that UVA is solar radiation that also affects us on a cloudy day. It is definitely worth taking care of the delicate face skin, thereby preventing the development of skin cancers, photoaging, pigment spots, burns and wrinkles;)

Gdzie będzie można zakupić Aloha Sun Stick? Własna dystrybucja, czy większa sieć sprzedaży?

Where will can buy Aloha Sun Stick? Own distribution or larger sales network?

Obecnie sztyft dostępny jest online, dostawa nastąpi pod koniec maja. Po tym czasie trafi on do naszego sklepu internetowego, prawdopodobnie dostępny będzie też w partnerskich surf-shopach na wybrzeżu i nie tylko 😉 Planujemy być obecni na platformie Amazon, nawiązaliśmy też pierwsze kontakty dystrybucyjne w międzynarodowym środowisku i możemy zdradzić, że jest całkiem pozytywny odbiór, co ogromnie nas cieszy!

The stick is currently available online, delivery will be at the end of May. After this time, it will go to our online store, it will probably also be available in partner surf-shops on the coast and not only;) We plan to be present on the Amazon platform, we also established the first distribution contacts in an international environment and we can reveal that there is quite positive reception , which makes us extremely happy!

Czy wpleciemy w ten wywiad jakiś promo kod zniżkowy dla czytelników? Darmowa wysyłka, cokolwiek?

Will we include some discount promo code for readers in this interview? Free shipping, anything?

W przedsprzedaży był dostępny ze zniżką z 65 na 49zł i wysyłką kurierską za 4,99 przy zamówieniu jednej sztuki, a darmową od dwóch sztuk. Po tym czasie, kiedy produkt pojawi się w standardowej cenie, chętnie zrobimy kod rabatowy dla BalticKooks np. na okres czerwca – co powiesz na “almostsurfers” i -10%? 🙂

In the preorder, it was available with a discount from 65 to 49 PLN and courier shipping for 4.99 when ordering one item, and free from two items. After this time, when the product appears at the standard price, we will gladly make a discount code for BalticKooks, e.g. for June – how about „almostsurfers” and -10%? 🙂

Rewelacja. Daj znać, będziemy promować. A czy będzie kolor czarny?

Awesome. Let me know, we will promote. Will be in black?

Ciekawa sugestia! Zapisuję to na listę planów – w sumie Śląsk to kraina czarnego złota – moglibyśmy nadać temu sloganowi nowego znaczenia 😉

An interesting suggestion! I write it on the list of plans – all in all Silesia is a land of black gold – we could give this slogan a new meaning;)

Szczególnie, że stare znaczenie – węgiel – to temat, trochę teraz gorący i kontrowersyjny. Szczerze, trzymam kciuki za powodzenie przedsięwzięcia i jaram się tym produktem. Będę musiał się w niego uzbroić na nadchodzący sezon, żeby go sprawdzić.

The old meaning – coal – is a hot and controversial topic now. Honestly, I keep my fingers crossed for the success of the venture and I’m excited about this product. I’ll have to arm him for the upcoming season to check him out.

Bardzo się cieszę! Szczerze powiem, że też się jaram! I mam nadzieję, że nie zniechęci Cię brak czarnego koloru – błękitny też jest twarzowy 😉

I am very happy! Honestly, I am excited too! And I hope you won’t be put off by the lack of black color – blue is also facial;)

Chcesz coś od siebie jeszcze dodać? 

Do you want to add something from yourself?

Dbajmy razem o planetę – segregujmy odpady, pijmy wodę z kranu. Wierzę w to, że nasze małe kroki mają znaczenie.

Let’s take care of the planet together – segregate waste, drink tap water. I believe that our small steps matter.

Dziękuję serdecznie, powodzenia. Czekam na czarny. 

Thank you very much, good luck. I’m waiting for black.

Dziękuję bardzo za możliwość opowiedzenia o tym projekcie na łamach Baltic Kooks! Aloha i wielu złapanych fal tego lata!

Thank you very much for the opportunity to tell about this project in Baltic Kooks! Aloha and many waves caught this summer!