By Łukasz Ratuski

Łukasz Ratuski is a very talented young director. A bit tender by life and slightly tired of being a filmmaker but he still loves what he does and does what he loves. In the second issue of our printed, almost super-surfing, irregular magazine you will be able to read a few words that I exchanged with Łukasz on all sorts of topics.

Łukasz Ratuski to bardzo zdolny młody reżyser. Trochę już przetargany przez życie i lekko zmęczony byciem filmowcem ale nadal kocha to co robi i robi to co kocha. W drugim numerze naszego drukowanego, super prawie surfingowego, nieregularnego magazynu będziecie mogli przeczytać kilka słów, które zamieniłem z Łukaszem na tematy wszelakie.


I chose songs that I found in 2019 and not conclusively produced in 2019.

Wybrałem takie utwory, które ja znalazłem w 2019, a niekoniecznie były wyprodukowane w 2019.


I will send a scan from the job for days, it will look better. My drawing skills are worse than pre-school but what you showed me got to my ambition.

Wyśle skan z roboty na dniach, to ładniej wyjdzie. Moje zdolności rysowania są na poziomie gorzej niż przedszkolnym ale to co mi pokazałeś wjechało mi na ambicje.

He failed as you can see … hahaha … but fuck this drawings, it’s worth listening to what sounds so beautifully in Łukasz’s soul.

Wyszło jak widać … hahaha … ale chuj z rysunkami, warto posłuchać co tam tak pięknie gra w duszy Łukaszowi.

Read full interview with Łukasz Ratuski in issue 2 of our zine now.

Przeczytaj pełny wywiad z Łukaszem Ratuskim w numerze 2 naszego zina.