Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Kook? Kook! – Baltic Kooks Magazine

Discover the meaning and history of Kook.

Jeśli ukradliście komuś fale … a na pewno to zrobiliście nie raz, nie dwa, to od razu za wami poszła wiązanka, coś w stylu „ty kooksie j****y!”
Zastanawialiście się kiedyś co dokładanie znaczy ten magiczny wulgaryzm, używany przez brać surfingową na całym świecie i do kogo on się odnosi? A może chcecie wiedzieć skąd pochodzi, jaka jest etymologia tego słowa?
Pogrzebałem trochę tu i tam, poczytałem to i owo, a teraz podzielę się mistyczną wiedzą z wami … kooksami 😉

Znaczenie:

Kooks to stworzone przez surferów słowo określające pozera, czyli osobę, która nieudolnie charakteryzuje się na kogoś lub na coś. Kook chce być w towarzystwie surferów, udaje, że zna wszystkich, chodzi na każdą imprezę surfingową, podrywa na surfera/kę, a tak naprawdę niewiele pływa. A gdy już pływa, to jest jeszcze gorszy od pozera, bo jest kooksem i nie przestrzega etyki na fali, a także pojawia się na falach, które są zupełnie nie na jego umiejętności. 

Nie martwcie się, to, że ktoś zaczyna surfować jak wielu z nas, nie znaczy od razu, że jest kooksem. Prędzej kookiem nazwiemy surfera o różnym poziomie zaawansowanie, który niszczy sesję surfingową wpierdalając się w fale innym i zagraża swoim zachowaniem wszystkim pływającym na spocie.

Czy tylko? Oczywiście, że nie tylko, żartobliwie kookiem, czy kooksem śmiało możecie nazywać osobę, która regularnie wykazuje się jedną z poniższych umiejętności:

 • zakłada piankę tyłem na przód lub na lewą stronę
 • źle wpina finy do deski
 • starannie nakłada grubą warstwę wosku na bottom
 • nosi leash na przedniej nodze
 • przewraca się nieustannie o własną smycz
 • idąc ciągnie smycz po ziemi

Etymologia

I tu zaczyna się problem, bo pochodzenie słowa jest raczej do końca nie znane. Historycy i etymolodzy coś tam zbadali, trochę wiedzą, trochę nie wiedzą, spekulują dużo. Według pana Matta Warshawa, twórcy „Encyklopedii Surfingu” słowo to pojawiło się w latach 40-tych na Hawajach i niby pochodzi od polinezyjskiego słowa „kukae” czyli gówno.
To by wiele wyjaśniało. Dodatkowo w tej samej dekadzie, deski ratowników i paddleboardy zostały ochrzczone nazwami „cigar box”  i „kook box”.

W końcówce lat 50-tych i na początku 60-tych w telewizji pojawił się serial 77 Sunset Strip a wraz z nim komiczny, wypacykowany wannabe-detektyw Gerald Lloyd „Kookie” Kookson III grany przez Edda Byrnesa. Jego przezwisko wrosło w popkulturę lat 60-tych i prawdopodobnie właśnie wtedy surferom zastąpiło pozera.

Gdy w latach 70-tych Pat O’Neill – syn króla neoprenu Jacka O’neilla wynalazł leash, a wynalazek ten znajdował powoli swoich zwolenników, wielu doświadczonych surferów krzyczało do nich „ten pajac noszący kook sznur!” Ale smycz szybko znalazła swoje miejsce w pierwszej trójce z najważniejszego wyposażenia surfera i określenie to umarło śmiercią naturalną.

Wreszcie w 1986 roku na łamach Surfer Magazine pojawił się stworzony przez Boba Penuelasa komiks Wilbur Kookmeyer o przygodach dość nieogarniętego surfera.

Słowo kook szybko się przyjęło, jego wulgarność zmalała na przestrzeni lat ale nadal dosadnie określa idiotycznie i niebezpiecznie zachowującego się na miejscówce surfera/kooksa.

Bez spiny, czasami wszyscy jesteśmy kooksami. W wodzie bawcie się dobrze, przestrzegajcie reguł i nie pchajcie się na fale, z którymi sobie nie poradzicie. I pamiętajcie, żeby zabierać ze sobą na surfing wosk!

Obczaj Wilbura.

If you stole waves from someone … and you certainly did it more than once, then you immediately heard insults behind you, something like „you f*****g kook!” Have you ever wondered what exactly this magical swear word is used by surfers all over the world and to whom does it refer? Or maybe you want to know where it comes from, what is the etymology of this word? I dug a little here and there, read this and that, and now I will share my mystical knowledge with you … kooks 😉

Meanings:

Kook is a surfers’ word for a poser, a person who is ineptly characterized by someone or something. Kook wants to be in the company of surfers, pretends to know everyone, goes to every surfing party, goes on surfing, and doesn’t really swim much. And when he surf, he is even worse than a poser, because he is a kook and does not follow the ethics of the wave surfing, and he also appears on waves that are completely beyond his skill.

Don’t worry, just because someone starts surfing, like many of us, doesn’t necessarily mean they’re a kooks. Sooner kook is a surfer of varying skill level, who destroys the surfing session by droping into the waves of others and threatens everyone surfing on the spot with his irresponsible behavior.

Is that all? Of course, not only jokingly you can call a person who regularly demonstrates one of the following skills:

 • puts the wetsuit back to front or inside out
 • pins the fins incorrectly to the board
 • carefully applies a thick layer of wax to the bottom
 • wears a leg rop on the front leg
 • falls over and over on his own leg rop as walks
 • pulls the leash on the ground

Etymology

And this is where the problem begins, because the word’s origin is rather unknown. Historians and etymologists have researched something there, they know a little, they don’t know a bit, they speculate a lot. According to Mr. Matt Warshaw, the creator of the „The Encyclopedia of Surfing”, the word appeared in the 1940s in Hawaii and supposedly comes from the Polynesian word „kukae” which means shit. That would explain a lot. Additionally, in the same decade, lifeguard boards and paddleboards were nicknamed „cigar box” and „kook box”.

In the late 1950s and early 1960s, the TV series 77 Sunset Strip appeared on television, along with the comic, peckish wannabe detective Gerald Lloyd „Kookie” Kookson III played by Edd Byrnes. His nickname became part of the pop culture of the 1960s and it was probably then that surfers were replaced poser by a kook.

When Pat O’Neill – son of the neoprene king Jack O’neill invented the leash in the 1970s, and this invention was slowly finding its supporters, many experienced surfers shouted at them „that clown wearing kook cord!” But the leg rop quickly found its place in the top three of the most important surfer gear, and the term died a natural death.

Finally, in 1986, the comic book by Wilbur Kookmeyer, written by Bob Penuelas, about the adventures of a rather inexhaustible surfer appeared in Surfer Magazine.

The word kook caught on quickly, its vulgarity has decreased over the years but still bluntly describes the idiotic and dangerous behavior of a surfer / kook on the surf spot.

Take it easy, sometimes we’re all kooks. Have fun in the water, follow the rules, and don’t push yourself into the waves you can’t handle. And remember to bring your surf wax with you!

Check the Wilbur.