…Think twice bro by UNDA

interview Baltic Kooks with Kacper Stachura
photos Mikołaj Milewicz

>> Aloha wariacie. Opowiadaj czym jest marka UNDA i nie pytam o wasze rapowe nagrania. Skąd na to pomysł. Jak i kiedy ta marka powstała?
<< Pomysł na markę powstał z potrzeby. Mianowicie 5 lat temu zacząłem naprawiać znajomym pianki neoprenowe i szybko okazało się, że do szerokiego zasięgu potrzebujmy chwytliwej nazwy i ładnej otoczki wokół niej. Nazwa powstała w łatwy sposób; wpisałem słowo fala w google translate i tłumaczenie z języka łacińskiego najbardziej mi podeszło.

>> Aloha you freak. Tell me what the UNDA brand is and I’m not asking about your rap recordings. Where does the idea come from? How and when did this brand come about?
The idea for the brand was created out of need, namely 5 years ago I started repairing neoprene wetsuits with my friends and it quickly turned out that for a wide range, we need a catchy name and a nice envelope around it. The name was created easily; I typed the (polish) word ‘fala’ in google translate and Latin translation approched to me the most.

>> Tak naprawdę to chciałbym podpytać cię o turboprodukt, którym się jaram, chodzi mi o doggbed. Co to wogóle jest? I kto to wymyślił?
<< Doggbed to nic innego jak posłanie dla psa, jest on poniekąd wynikiem naszej dojrzałości projektanckiej. Dwa miesiące temu byłem na genialnej wystawie Barbary Hoff w muzeum miasta Gdyni. W pamięci poza turbo dobrą sesją zdjęciową Zuzy Krajewskiej, zapadł mi w głowie cytat pani Barbary – wyprodukowanie dobrze i źle zaprojektowanego produktu kosztuje tyle samo. Myśle, że gdyby autorka tekstu tworzyła dzisiaj, to zdanie odnosiło by się bardziej do świadomości i odpowiedzialności środowiskowej, niż do samych kosztów produkcji. Idąc tym tropem, tworzymy tak, aby nikt nie musiał po Undzie sprzątać. Posłanie dla psów wypełnione ścinkami i odrzutami produkcyjnymi, to najlepszy przykład tego, że z potencjalnych śmieci, cały czas można uzyskać fajny i atrakcyjny produkt.

>> In fact, I would like to ask you about the turboproduct I really like, I mean doggbed. What is this anyway? And who came up with this?
<< Doggbed is nothing more than a bedding for a dog, it is in some way the result of our design maturity. Two months ago I was at the brilliant Barbara Hoff’s exhibition in the museum of the city of Gdynia. In my mind, apart from the turbo-good photo session by Zuza Krajewska, I thought of a quote from Barbara – „a good and badly designed product costs the same”. I think that if the author of the text create today, this sentence would refer more to environmental awareness and responsibility, than to the cost of production itself. Following this lead, we create so that no one has to clean up after UNDA. A bedding for dogs filled with cuttings and production residual is the best example of the fact that from potential junk, you can still get a cool and attractive product.

Doggbed by UNDA

>> A skąd bierzecie te resztki neoprenu ? Na co ci one?
<< W tym momencie wykonujemy blisko 70 serwisów miesięcznie, a każdego dnia w firmie powstaje kilka nowych produktów wykonanych z pianki neoprenowej. Resztki poprodukcyjne to naturalne następstwo tych dwóch procesów.

>> And where do you get those neoprene remnants from? What do you need them for?
<< At this moment, we make nearly 70 wetsuits services monthly and every day several new products made of neoprene are created in the company. Production remnants are a natural consequence of these two processes.

>> Czym w ogóle jest neopren? Skąd się on bierze, jak się go robi?
<< Neopren, który znamy z pianek surfingowych, to tak naprawdę sandwich, który powstaje w wyniku laminowania pianki z różnymi poliestrowymi dzianinami. Sama pianka, która jest wewnątrz naszego sandwicha, to wynik procesu chemicznego, który powoduje szybkie rozkurczenie cieczy i zamienia ją w puszystą i objętościową gąbkę. 3 znane mi surowce, z których robi się neopren, to ropa, skała wulkaniczna i żywica drzewna, z której robi się coraz bardziej popularny ostatnio Yulex. Ten ostatni, jeśli wierzyć broszurom, jako jedyny nadaje się do procesu recyklingu. 

>> What is neoprene at all? Where does it come from, how is it made?
<< Neoprene, which we know from surfing wetsuits, in fact is a sandwich, which is formed as a result of laminating foam with various polyester knitted fabrics. The foam itself, which is inside our sandwich, is the result of a chemical process that causes the rapid relaxation of liquids and turns it into a fluffy and voluminous sponge. The 3 raw materials I know to make neoprene are oil, volcanic rock and wood resin, which Yulex (wood resin) is becoming more and more popular lately. The latter, if you believe the brochures, is the only one suitable for the recycling process.

>> Jaram się, gdy dobry produkt powstaje z resztek po innym produkcie. Nic się nie marnuje. Eko i do tego z ładną grafiką … kto za nią stoi?
<< Za całością wszystkich publikacji graficzno-audio-wizualnych stoi Karol Jastrzębski aka. Guaguo.

>> I am so excited when a good product is made of leftovers from another product. Nothing is wasted. Eco and with nice graphics … who is behind it?
<< Karol Jastrzębski aka GUAGUO is behind all the graphic-audio-visual publications.

>> A czy czworonóg nie dostanie się do środka, nie odepnie kieszeni ze skrawkami i nie zrobi nam z kwadratu neoprenowej jesieni średniowiecza?
<< Posłanie jest wykonane z bardzo gęsto plecionej bawełny „Panama”, więc szanse na jego rozerwanie są małe.

>> And if the canine doesn’t get inside, not detach the pocket with scraps and won’t turn our flat into a medieval?
<< The bed is made of very densely woven „Panama” cotton, so the chances of ripping it are small.

>> Co z tych resztek jeszcze tworzycie? 
<< Poza posłaniami, z resztek robimy jeszcze malutkie portfele, które mieszczą w sobie kilka kart płatniczych i zwitek banknotów, oraz wszystkie nasze ulotki, promujące zarówno usługi serwisowe jak i produkty z undasurf.com.

>> What else do you creating of these leftovers?
<< Besided beds, we make small wallets out of the remnants, which contain some credit cards and wad of cash, as well as all our leaflets promoting both service and products from undasurf.com.

>> Rewelacja, a może pokrowce na komórki, takim ajfonom, żeby zimą nie marzły im wnętrzności?
<< Może…

>> Revelation! Or maybe covers for smartphones, e.g. beloved iphones, so that during winter they do not freeze their guts?
<< Maybe…

>> Dzięki wielkie. 
<< Dziena, think twice, earn twice :)!

>> Thanks a lot.
<< Thanx, think twice, earn twice :)!